Emotioneel, sociaal én moreel

Het is goed om hier te zijn, bij ons heerst een sfeer waarin je wordt (h)erkend

De school als gemeenschap

Wij zien het als onze taak kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we onze school als een oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van die gemeenschap én daar een actieve bijdrage aan te leveren. Ze leren oog hebben voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving.

Uitgangspunten

In onze pedagogische visie staan een aantal uitgangspunten centraal:

 • Investeren in relaties, niet om ervoor te zorgen dat eenieder zich voorbeeldig gedraagt, maar om eenieder te geven wat 'ie' nodig heeft
 • Het constructief oplossen van conflicten
 • Het creëren van een positief, sociaal en moreel kompas
 • Ervaringsgerichte benadering

Verbondenheid door relatie

Wij zijn er trots op dat onze school zich kenmerkt door een sterke verbondenheid: er is een ‘wij-gevoel’ aanwezig. Ontwikkeling en leren vindt succesvol plaats in verbondenheid met als startpunt de relatie. Drie relaties staan op onze school centraal:

 • Het kind in relatie tot zichzelf (het ik)
 • Het kind in relatie met de ander (het wij)
 • Het kind in relatie met de omgeving en het grote levensgeheel

Verbondenheid drukt voor ons uit dat een kind graag, met vertrouwen en respectvol in het leven staat. Werken aan verbondenheid zien wij als een manier om kinderen gevoelig te maken voor de verschillende relaties die ze hebben met hun leefomgeving.

In een goede relatie kan de een zichzelf zijn én de ander ook!

Conflictoplossing

Hoewel er binnen onze school sporadisch sprake is van conflicten, achten wij het van belang om kinderen te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat deze kunnen ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Wij doen dit door binnen heel de school:

 • Onderwijs te verzorgen in alternatieve denkstrategieën
 • Een duidelijke doorgaande ontwikkelingslijn uit te zetten
 • Schoolbrede afspraken te hanteren rondom verantwoordelijkheden, regels en routines
 • Weerbaarheidstraining (schooljudo) in te zetten vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 8

In de specifieke lessen, maar ook daar buiten leren de kinderen naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen. Ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Dit geldt voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen.

Ervaringsgerichte benadering

Hier ligt de kern van onze ervaringsgerichte benadering: de eigen ‘ervaringsstroom’ wordt ingezet als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. Je verplaatst je in het perspectief van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en behoeften, ziet, hoort.. Je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in de gedachten en kijk op dingen.

Vanuit deze ervaringsgerichte instelling is eenieder binnen onze school als vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat zich in iemand concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Wij zijn gericht op het proces: het proces bij de kinderen én de leerkracht.6 24222907d6aa45568e181ccb16670252 Acacia Hof 074 kopie 1 156b7f06284a46cb86c7dcacd5b58707 Icaciahof 125

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs