Onderwijskwaliteit

We zijn ambitieus, leggen de lat hoog én maken ambities waar!

Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

Wij werken met een kwaliteitscyclus, zoals uitgewerkt in ons kwaliteitsbeleid. Onderdeel van dit beleid is om tweemaal per jaar een analyse te maken van de kwaliteit. Uit deze analyses volgen acties om de kwaliteit te verbeteren. Onze definitie van kwaliteit is: een systeemaanpak waarin verschillende onderdelen op het niveau van de leerling, groep, school en Onze Wijs samen een permanente prikkel tot ontwikkeling en innovatie vormen ten behoeve van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie als geheel.

Uitgangspunten bij onze kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling:

  • Het verbeteren, ontwikkelen en innoveren op kerntaken die voortkomen uit onze missie: ‘we benutten de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden’.
  • Verhogen van (persoonlijk) meesterschap. Medewerkers zijn betrokken in de onderzoeksprocessen die binnen de kwaliteitscyclus staan beschreven. Medewerkers zijn: uitvoerders, ontwerpers en onderzoekers. De systematische reflectie op het eigen handelen verhoogt het vak- en meesterschap.
  • Publieke verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze kerntaken aan de ouders en andere betrokkenen.

Wij werken aan de brede talentontwikkeling, zodoende brengen wij altijd kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten in kaart.

Basiskwaliteit en eigen kwaliteit

Onze school voldoet aan alle wettelijke eisen van het ministerie van OC&W en daarnaast maken wij eigen doelen en ambities op een overtuigende wijze waar.

"De school heeft goed zicht op de effectiviteit van de kwaliteitszorgactiviteiten en deze worden onderwijsinhoudelijk goed aangestuurd. De school is in staat om goed het proces te belichten en de kwaliteit hiervan zodanig te optimaliseren dat kinderen goed kunnen presteren. Het team kent de kinderen en hun ondersteuningsvraag goed."

Wij hebben een sterke kwaliteitscultuur. Wij staan voor de school, zijn trots op onze school én op onze leerlingen. Op alle lagen wordt samengewerkt aan de verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs.

Tevredenheidsonderzoeken

Iedere twee jaar nemen wij tevredenheidsonderzoeken af bij kinderen, ouders en medewerkers. De analyse van deze onderzoeken en ons plan van kwaliteitsverbetering worden gedeeld met ouders en betrokkenen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs