Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is partnerschap

Essentieel voor de ontwikkeling van een kind op school, is het vertrouwen dat ouders hebben in de school. Ook blijkt uit onderzoek dat ouderbetrokkenheid bij de school een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Als school hebben wij de ambitie het partnerschap tussen ouders en school zo sterk mogelijk te maken.

Goede contacten tussen ouders en onze school, waarbij wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt, komen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van uw kind(eren) ten goede en werken door in de kwaliteit van onze school.

Dat betekent dat we voor het meedenken en overleggen een grote plaats inruimen in onze school. Meedenken in de medezeggenschapsraad of in de oudercommissie is één vorm. Daarnaast ruimen we graag tijd in om met u na te denken én in actie te komen om de uitstraling van de school positief te beïnvloeden. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen!

Activiteiten

  • Jaarlijks vindt een informatieavond plaats waarin alle ouders van een groep informatie krijgen over het programma, werkwijzen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar.
  • Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. In het jaarrooster staat aangegeven op welke data uw kind een rapport mee naar huis krijgt. De ouders en kinderen worden uitgenodigd om de voortgang te bespreken tijdens een 10-minutengesprek.
  • Gedurende het schooljaar wordt ook de algemene ouderavond ingepland. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
  • Elke twee weken krijgen alle ouders de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie met betrekking tot de school. Deze nieuwsbrieven zijn te lezen op de website.
  • We voeren regelmatig gesprekken waarin ouders, kinderen en leerkrachten gezamenlijk een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de leerontwikkeling en -vorderingen.
  • Er worden schoolbreed projecten uitgevoerd, waarbij deze worden afgesloten met een tentoonstelling waarbij familie wordt uitgenodigd om de resultaten te bekijken.
  • Ook hebben wij onze jaarlijkse vieringen waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Wij betrekken ouders bij feesten en vieringen op school.

Inloopspreekuur directie
Elke ma., di, do. en vr. van 08.30 tot 09.30 uur
U bent altijd welkom!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs