Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt bekostigd door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld feesten, schoolreisjes en dergelijke, stelt de overheid geen geld beschikbaar. Hiervoor doet onze school een beroep op een ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Dit is een bijdrage die voorziet in de begrote kosten voor deze activiteiten en feesten, en die zodoende de kosten ‘dekkend’ maakt.

De hoogte van deze bijdrage wordt elk jaar bepaald door de medezeggenschapsraad. Ouders hebben dus via de oudergeleding invloed op de hoogte van dit bedrag.

Voor onze school is de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld op 35 euro per kind per schooljaar.

Hiervoor is 10 euro gereserveerd t.b.v. de bekostiging van de tussenschoolse opvang. Dit bedrag is exclusief de kosten voor schoolreis en schoolkamp. De bijdrage is niet bedoeld om het primaire proces, het onderwijs, mee te bekostigen. Het wordt enkel uitgegeven aan extra, aanvullende activiteiten.

Protocol besteding Vrijwillige Ouderbijdrage

Op schoolniveau hebben wij een protocol opgesteld voor procedures, afspraken, bestemming en verantwoording van de besteding van deze bijdrage. Dit protocol is vastgesteld met de medezeggenschapsraad en het team. Het is op te vragen op school mocht u daartoe interesse hebben.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs